Go to Start Page This Is Program

KOLDING OPEN 2012
 

AND THE WINNER IS: 1. Claus Vedel DEN 189

          2. Erik Schibsbye DEN188
          3. Anders Bastiansen DEN187
          4. Jørgen Hansen DEN186
          5. Jesper Christensen DEN180
          6. Martin Nansen DENxxx

Det lå ikke i kortene at vi overhovedet skulle kunne afvikle stævnet efter at DMI YR og FRV rottede sig sammen mod os og truede med kuling og det der var værre.Men til sidst øjnede vi alligevel mulighederne og besluttede os for at sejle. Vi fik sejlet en tuneup-sejlads og 13 kapsejladser i Kolding Sejklubs havneareal.Vi fik i starten mens vinden var kraftigst lagt topmærket under en service bygning der gjorde det noget lettere at falde af på lænseren men selfølgeligt også lidt chance betonet med hensyn til vindretning og styrke . Da så vinden flovede til 3-4 m/s efter de første sejladser, flyttede vi banen ud på frit vand.For både Jesper og Martin endte det med nedbrud af sender/ modtager så kampen måtte afgøres mellem de fire hjemmebane favoritter.Det endte med et close resultat hvor kun 2 point adskilte de første tre både med henholdsvis 4 ,3 og 4 første pladser. Vi havde lagt ud med at kunne håndtere mindst 25 både bare for at sætte overliggeren højt ! Og det viste sig da også at Kolding sejlkub er noget nær det perfekte sted at sejle Seawind med et fantastisk klubhus og super banemuligheder i alle tænkelige vindforhold. Det beviser endnu en gang at man sagtens kan sejle Seawind på højt niveau med One-design i højsædet og til en pris hvor alle kan være med! Vi kunne godt have tænkt os at især "Københavnerne" havde samlet handsken op og havde viderført den kontinuitet som har kendetegnet deres Seawind-kultur, til også at omfatte vores stævne,men det må vi ha tilgode...?!
 

Søndag den 25.11.2012 i Kolding Sejlclub

Program: - Bureauet (ved Klubhuset) vil være åbent fra kl. 9:30

- Skippermøde 10:15 og frekvens-check (se særligt punkt)

- Tune-up-race start kl. 11:00 med varsel kl. 10:57.

- Efterfølgende sejladser vil ske umiddelbart efter Tune-up-race.

Vi håber på at kunne afvikle 12 sejladser.

Efter 4. og 8. sejlads holdes en 10 min. pause.

Gennemføres mere end 5 sejladser, vil en kunne trækkes fra.

Gennemføres mere end 10 sejladser, vil to kunne trækkes fra.

Resultater beregnes efter lavpointsystemet.

Startgebyr udgør kr. 30,- og skal være indbetalt inden skippermødet.

Foreløbig deltagerliste:

NavnBådnavnSejlnrFrekvens
1Claus Vedel DEN 189Digital
2Jørgen HansenScannetDEN 186Digital
3Erik Schibsbye DEN 188Digital
4Anders BastiansenTaximDEN 187Digital
5Frank Schaefer GER xxx?
6Bo JørgensenSessanDEN 116Digital
7Martin Nansen DEN xxxDigital
8Jesper Christensen DEN 18035 Mhz

Tilmelding: senest 18.11.2012 send mail til andersogtrine@mail.dk og husk:

· Skippers navn

· Email adresse

· Sejlnummer

· Bådnavn

· Frekvens.
 

Regler:

Der sejles efter sejladsbestemmelserne, de internationale Seawind klasseregler, samt gældende Kapsejladsregler 2009-2012, herunder tillæg E. Banesystemer, programændringer, ændringer i kapsejladsreglerne og eventuelle lokale regler vil blive oplyst under skippermødet. Alle både, der har til hensigt at starte, skal være søsat og frit sejlende senest 60 sekunder før start. Kanaler:

Følgende princip er gældende: I tilfælde af frekvens-sammenfald har den først tilmeldte forret til den tilmeldte frekvens. Skulle det ske, at to har tilmeldt sig med samme frekvens samtidigt plus/minus 4,5 sek., vil frekvensen blive tildelt efter lodtrækning.

I øvrigt:

Husk at sejlnumrene skal være tydelige i både storsejl og fok.
 

Sejladsbestemmelser:

Der sejles efter de internationale Seawind klasseregler, samt gældende Kapsejladsregler 2009-2012, herunder tillæg E
 

Der søges gennemført følgende program:

Banen:

Banen vil være markeret af små mærker, der klart adskiller sig fra havnens øvrige mærker. Banen vil være en op-ned bane med udliggermærke i toppen og med fælles start- og mållinie. Det tilstræbes, at start- og mållinie ligger ca. midt på banen afhængigt af vindforholdene. Bundmærkerne er to gatemærker og topmærket tages bagbord rundt!!
 

Deltagere:

Stævnet er åbent for alle, som kan stille med en Seawind. Båden skal kunne klassegodkendes af dommer og arrangør. Enhver ændring af båden i forhold til standardbåden vil kun blive accepteret, såfremt dommer og arrangør skønner, at ændringen ikke har væsentlig betydning for bådens kapsejladsegenskaber. Ved tvivlstilfælde træffes afgørelse af arrangørerne.

Afbrydelse af en sejlads:

Såfremt et bemandet fartøj skal krydse banen eller på anden måde forhindrer fair sejlads, kan dommeren afbryde sejladsen og lade den sejle om. Afbrydelsen signaleres ved 3 hurtige fløjt. Ny startprocedure vil blive igangsat snarest efter. Alle Seawinds har pligt til at gå af vejen for bemandede fartøjer.

Kapsejladsreglernes tillæg E fremhæves eller ændres som følger:

E3.3 Kontrol- og søsætningsområder:

Der vil være et afmærket kontrolområde, indenfor hvilket deltagerne skal befinde sig når deres båd er under startforberedelser eller kapsejler, dog i henhold til E3.3. Deltagere i kontrolområdet må ikke fylde urimeligt meget. Deltagere, der befinder sig udenfor området og kapsejler, vil blive diskvalificeret. Søsætning og optagning må foregå alle andre steder end i kontrolområdet. Tilføjelse: Både må ikke optages eller søsættes indenfor kontrolområdet. Opmærksomheden henledes på E4.2 og E4.5.
 

E3.5 Starten:

Der afgives følgende signaler: 3 min. Varselsignal Fløjt + opråb af tid 2 min. Fløjt + opråb af tid 1 min. Klarsignal Fløjt + opråb af tid 30 sek. Opråb af tid Fra 20 sek. Nedtælling hvert sek. 0 min. Startsignal Fløjt
 

E3.8 Individuel tilbagekaldelse:

Individuel tilbagekaldelse tilkendegives ved opråb af sejlnumre alene.
 

E4.4 Straffe for brud på en regel i Del 2:

Hver straf godtgøres ved en fuld 360 graders vending på det baneben hvor forseelsen er sket.
 

E5.1 Ret til at protestere og anmode om godtgørelse:

Tilføjelse: Der kan ikke anmodes om godtgørelse. Protester afgøres på vandet deltagerne imellem og kan ikke appelleres til dommeren eller andre.
 

E5.3 protesttid:

Udgår.
 

E5.5 Godtgørelse:

Udgår
 

E5.6 ret til at være tilstede:

Udgår.
 

E5.7 Høre forklaringer og fastlægge kendsgerninger:

Udgår.
 

E5.8 Straffe:

”protestkomiteen” ændres til ”dommeren”. Afgørelser træffes suverænt under sejladsen eller umiddelbart efter denne af dommeren. Undlader en båd at efterkomme dommerens henstillinger kan det medføre diskvalifikation fra den pågældende sejlads. Usportslig optræden, uvilje til at efterkomme dommerens henstillinger samt gentagen uprovokeret skødesløs eller uansvarlig sejlads vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra sejladserne, samt annullering af eventuelle opnåede placeringer.
 

E5.9 Afgørelse om godtgørelse:

Udgår.
 

E5.10 Genåbning af en høring:

Udgår.
 

E6 Tillæg G – Identifikation på sejl:

Erstattes af Seawindklassens regler.