Club Seawind, DK-Chapter

Hidsig start eller lækkert solskin?

 

Hue Handske Cup 2011

Club Seawind, DK-Chapter inviterer til den årligt tilbagevendende og traditionsrige Seawind Hue-Handske Cup. Stævnet finder som vanligt sted den første lørdag i februar.

Der er is i Rungsted Havn, men der er tilpas meget hul i isen til at der kan lægges en bane. Meget kan have ændret sig til på lørdag. Vi får se.

Tid og sted
Lørdag den 5te. februar klokken 1000 på Rungsted Havn i yderbassinet ved gæstemolen.

Præmier: 
Der sejles om den legendariske Seawind Silver Rose Cup, der udsættes som vandrepokal af klubben. Trofæet, som ad vanskelige og ukendte omveje er kommet et medlem i hænde, er venligst udlånt til klubben, og det er således ikke til eje, uanset om nogen måtte vinde stævnet flere gange i træk. 

Specialpræmier:
Der gives præmie for "flotteste" hue.

Fremragende champagne-bæger
The legendary Seawind Silver Rose Cup

Sponsorer:

ledig sponsorplads 
www.holte-modelhobby.dk 
ledig sponsorplads


Deltagere:
Stævnet er åbent for alle, som kan stille med en sejlklar standardmonteret Seawind. Båden skal kunne klassegodkendes af dommer og arrangør. Enhver ændring af båden i forhold til standardbåden vil kun blive accepteret, såfremt dommer og arrangør skønner, at ændringen ikke har væsentlig betydning for bådens kapsejladsegenskaber. Ved tvivlstilfælde træffes afgørelse af arrangørerne.

Regler:
Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2009-2012 (RRS) med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, Klasseregler for Club Seawind DK-Chapter samt arrangørernes sejladsbestemmelser.

Sejlnummer :
Det er et ufravigeligt krav, at bådene er forsynet med tydeligt sejlnummer jvf. de helt klare og entydige internationale kapsejladsregler afsnit E. Kan man ikke skelne mellem bådene på distancen, bliver alt kaos. Der kan - undtagelsesvis, såfremt båden iøvrigt kan identificerers entydigt på afstand - dispenseres fra reglen om, at korrekt udformet sejlnummer skal forefindes i storsejlet. Om sejlnumre

Måling og kontrol:
Der vil blive foretaget stikprøve kontrol vedrørende overholdelse af klassereglerne under stævnet.

Reklame kategori:
Stævnet er et kategori C stævne.

Start:
Der benyttes komprimerede start procedurer bestående af 3 minutters varsel, 2 minutter, 1 minut og start. Båden skal være søsat senest 1 minut før start; Søsættes båden indenfor 1 minut før start, kan dommeren tildele båden en alternativ straf eller en DSQ. Der kan forekomme nedtælling de seneste 25 sekunder, men det forventes at deltagerne er i stand til selv at tage tid. 

Baner:
Banen er - hvis det er muligt - en almindelig op-ned bane med start og mål på midten, udlagt topmærke, 1 bundmærke. Der vil være udligger ved topmærket for at undgå kaos, når krydsende både møder lænsere. Banen skal omsejles to fulde gange. Der benyttes lavpoint system. Det tilstræbes at sejle 7 sejladser. Der er een fratrækker, hvis der gennemføres 5  eller flere sejladser. Der er ikke afsat reservedag.

Points:
Der benyttes lavpoint. 

Mandskab:
Besætningen består af een person. Der må ikke benyttes hjælpepersonale. Hele besætningen skal dokumentere aktivt medlemskab af en dansk sejlklub under Dansk Sejlunion eller en udenlandsk sejlklub anerkendt af Dansk Sejlunion eller Club Seawind DK-Chapter. I særlige tilfælde kan gives dispensation og dermed speciel starttilladelse af dommeren. 

Tilmelding:
Tilmelding senest to dage før. Indskuddet udgør 20 kroner, og det betales kontant ved registrering. Indskuddet kan justeres af dommeren ved registreringstidspunktet, og det benyttes udelukkende til finansiering af præmier og benzin på hjælpebåde. Eventuelt overskud bruges til slik og is til deltagere og tilskuere. 

Frekvens:
Der må sejles med den og kun den frekvens, man opgiver ved tilmelding. Er frekvensen allerede tilmeldt, så må man stille med en anden frekvens.

Ansvarsfraskrivelse:
Enhver deltagelse sker for egen regning og risiko. Arrangørerne, Club Seawind DK-Chapter og alle andre, der deltager i organiseringen af stævnet påtager sig intet ansvar overfor person- eller materielskade (inkl. men ikke begrænset af død, skade, følgeskader m.v.) pådraget før, under eller efter stævnet. Jordbæris. Uansvarlig eller usportslig opførsel kan i grove tilfælde medføre øjeblikkelig bortvisning fra stævnet. Der kompenseres ikke for eventuelle tab af økonomisk eller anden karakter i denne forbindelse.

Særlige undtagelser:
Genakker, stormsejl og spiler er ikke tilladt. 

Officials:
Dommer: Jørgen Tjellesen
Hjælper på land: Nicolai Møller-Andersen
Bane, hjælpebåd: Peter Hancke
Stævneledere: Peter Hancke, DEN11, Nicolai Morten Møller-Andersen, DEN10.
Indskrivning: Nicolai (DEN10)

Protester:
Banelederen tilser og dømmer løbende under sejladsen. Almindelige forseelser kan og skal godtgøres ved udførelse af straf i form af en 360 graders vending. Protester behandles ikke. Afgørelser træffes suverænt under sejladsen eller umiddelbart efter denne af dommeren. Undlader en båd at efterkomme dommerens henstillinger kan det medføre diskvalifikation fra den pågældende sejlads. Usportslig optræden, uvilje til at efterkomme dommerens henstillinger samt gentagen uprovokeret skødesløs eller endog tøjlesløs sejlads vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra sejladserne med samt annullering af eventuelle opnåede placeringer.

Protester:
Af hensyn til de kapsejlende vil der ikke blive bjærget både, medens der sejles. Både i havsnød vil blive hentet i pausen  mellem sejladserne.

 Tilmelding til Nicolai (DEN10) på "nicolai snabela nmma punktum dk"

(Email adresser skrives sådan for at undgå spam)

Der tages alle mulige forbehold for ændringer af programmet ;-)

 

Uha, det bliver spændende det her...

Program

Tid Programpunkt Forklaring
0930-1000 Baneudlægning  
1000 Bureauet åbner Registrering, måling, startgebyr.
1030 Skippermøde Orientering om bane, regler og vindforhold
1040-1050 Testsejlads Der sejles een testsejlads med efterfølgende kort pause, hvorefter der sejles maximalt 7 sejladser, så vidt det er muligt indenfor tidsgrænsen.
1100-1110 1. sejlads  
1115-1125 2. sejlads  
1130-1140 3. sejlads  
1145-1155 4. sejlads  
1155-1215 Pause Det er koldt. Hænder og batterier skal varmes, og det skal måske også trimmes lidt.
1215-1225 5. sejlads  
1230-1240 6. sejlads  
1245-1255 7. sejlads  
1300-1315 Dommerpanelet voterer  
1330 Præmieoverrækkelse  

 

Der bliver vist plads indenom, men Penol er stukket af..

Tilmeldingsliste

# Sejlnr Bådnavn Besætning Kanal
1 DEN11 Lopolight Simon B. Christensen digital
2 DEN89 ChuHej Jens haugaard 50 (40.665)
3 DEN165 No Fear Bo Nilsson digital
4 DEN102 Kold Hoff Steen Hoffmann digital
5 DEN119 Iman Jørgen "Gaddaffi" Averhoff digital
6 DEN69 Mikro Åge Jesper Arentoft 4 (27.145)
7 DEN146 The Yellow SUB Robert Bruun Mariager digital
8 DEN170 Death Star Stig Munchaus 52 (40.685)
9 DEN181 Storm Chaser Morten Bjørn Hansen 86 (40.885)
10 DEN12   Thomas Olsen 1 (27.145)
11 DEN110   Bjørn Hoffmann digital
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        

Hvid / grøn: Starttilladelse;
Gul: Starttilladelse kan inddrages uden varsel;
Rød: Ikke starttilladelse;

 

 

Tæt sejlads; D11 siger bøh til en stribe bagbord både.

Resultater

båd

1

2

3

4

5

6 7

total

Plac
DEN110 1 1 3 5 1 2 (5) 13 1
DEN119 3 4 (6) 3 2 1 1 14 2
DEN69 4 3 2 2 (5) 3 2 16 3
DEN165 5 (5) 1 4 3 4 3 20 4
DEN146 2 2 5 (6) 4 5 24 5
DEN170 6 (6) 4 1 6 6 4 27 6
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Præmier

Præmie Forklaring
1 Pokal, Champagne
2 Modelfly 
3 Drage 
4 -
5 -
Huen Vino fino

Bundproppen

Blues

 

Det går stærkt det her

Forkortelser

Forkortelse Forklaring
dnc Did not compete
dns Did not start
ocs On course side
rc Race Cancelled
dsq DisQualified
dnf Did not finish

 

Familiebilledet fra HHC 2005

Hall of fame

År

1 2 3 4 5
2003 DEN10 DEN17 DEN11 DEN14 -
2004 DEN32 DEN10 DEN28 DEN26 DEN33
2005 DEN69 DEN70 DEN44 DEN10 DEN75
2006 DEN69 DEN75 DEN83 DEN61 DEN70
2007 DEN32 DEN102 DEN75 DEN33 DEN69
2008 DEN75 DEN78 DEN104 DEN102 DEN110
2009 DEN119 DEN32 DEN69 DEN160 DEN104
2010 DEN78 DEN119 DEN165 DEN110 DEN69
2011 DEN110 DEN119 DEN69 DEN165 DEN146

--

Beretning fra Hue Handske Cup 2010

--

Links til www.clubseawind.dk og dybe links til denne side er velkomne.

Copyright (c) 2010, Club Seawind, DK Chapter 

NMMA