Club Seawind, DK-Chapter

Hidsig start eller lækkert solskin?

 

Hue Handske Cup 2006

Club Seawind, DK-Chapter inviterer til den årligt tilbagevendende og traditionsrige Seawind Hue-Handske Cup. Stævnet finder, som vanligt, sted den første lørdag i februar.

Tid og sted
Lørdag den 4. februar klokken 1000 på Rungsted Havn i yderbassinet ved gæstemolen.

Præmier: 
Der sejles om den legendariske Seawind Silver Rose Cup, der udsættes som vandrepokal af klubben. Trofæet, som ad vanskelige og ukendte omveje er kommet et medlem i hænde, er venligst udlånt til klubben, og det er således ikke til eje, uanset om nogen måtte vinde stævnet flere gange i træk. Andenpladsen præmieres med den sagnomspundne vandrepokal Little Mermaid Cup.

Specialpræmier:
Der gives præmie for "flotteste" hue.

Fremragende champagne-bæger
The legendary Seawind Silver Rose Cup

Sponsorer:

www.wiibroe.dk
www.holte-modelhobby.dk 


Deltagere:
Stævnet er åbent for alle, som kan stille med en Seawind. Båden skal kunne klassegodkendes af dommer og arrangør. Enhver ændring af båden i forhold til standardbåden vil kun blive accepteret, såfremt dommer og arrangør skønner, at ændringen ikke har væsentlig betydning for bådens kapsejladsegenskaber. Ved tvivlstilfælde træffes afgørelse ved simpel håndsoprækkelse blandt alle tilstedeværende Seawind-ejere.

Regler:
Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2005-2008 (RRS) med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, Klasseregler for Club Seawind DK-Chapter samt arrangørernes sejladsbestemmelser.

Sejlnummer :
Det er et ufravigeligt krav, at bådene er forsynet med tydeligt sejlnummer jvf. de helt klare og entydige internationale kapsejladsregler afsnit E. Kan man ikke skelne mellem bådene på distancen, bliver alt kaos. Dommeren har spilertape og spritpen, således at både uden klar identifikation kan udstyres med midlertidigt nummer. Der kan - undtagelsesvis, såfremt båden iøvrigt kan identificerers entydigt på afstand - dispenseres fra reglen om, at korrekt udformet sejlnummer skal forefindes i storsejlet. Om sejlnumre. (Opdateret med numre til fokken)

Måling og kontrol:
Der vil blive foretaget stikprøve kontrol vedrørende overholdelse af klassereglerne under stævnet.

Reklame kategori:
Stævnet er et kategori C stævne.

Baner, procedurer og points:
Der benyttes komprimerede start procedurer bestående af 2 minutter, 1 minut og start. Banen er en almindelig op-ned bane med udlagt topmærke, 1 bundmærke og startlinie. Der er ingen udligger ved topmærket. Banen skal omsejles to gange. Som mållinie benyttes startlinien. Der benyttes lavpoint system. Det tilstræbes at sejle 7 sejladser. Der er een fratrækker, hvis der gennemføres 5  eller flere sejladser. Der er ikke afsat reservedag.

Mandskab:
Besætningen består af een person. Der må ikke benyttes hjælpepersonale. Hele besætningen skal dokumentere aktivt medlemskab af en dansk sejlklub under Dansk Sejlunion eller en udenlandsk sejlklub anerkendt af Dansk Sejlunion eller Club Seawind DK-Chapter. I særlige tilfælde kan gives dispensation og dermed speciel starttilladelse af dommeren. 

Tilmelding:
Tilmelding senest to dage før. Indskuddet udgør 20 kroner, og det betales kontant ved registrering. Indskuddet kan justeres af dommeren ved registreringstidspunktet, og det benyttes udelukkende til finansiering af præmier og benzin på hjælpebåde. Eventuelt overskud bruges til slik og is til deltagere og tilskuere. 

Frekvens:
Der må sejles med den og kun den frekvens, man opgiver ved tilmelding. Er frekvensen allerede tilmeldt, så må man stille med en anden frekvens.

Ansvarsfraskrivelse:
Enhver deltagelse sker for egen regning og risiko. Arrangørerne, Club Seawind DK-Chapter og alle andre, der deltager i organiseringen af stævnet påtager sig intet ansvar overfor person- eller materielskade (inkl. men ikke begrænset af død, skade, følgeskader m.v.) pådraget før, under eller efter stævnet. Uansvarlig eller usportslig opførsel kan i grove tilfælde medføre øjeblikkelig bortvisning fra stævnet. Der kompenseres ikke for eventuelle tab af økonomisk eller anden karakter i denne forbindelse.

Særlige undtagelser:
Genakker, stormsejl og spiler er ikke tilladt. 

Officials:
Dommer & baneleder: Louis Schnakenburg
Opmand, gummibåd: Torben Petersen
Stævneledere: Peter Hancke, DEN11 og Nicolai Morten Møller-Andersen, DEN10.
Indskrivning: Nicolai 

Protester:
Banelederen tilser og dømmer løbende under sejladsen. Almindelige forseelser kan og skal godtgøres ved udførelse af straf i form af en 360 graders vending. Protester behandles ikke. Afgørelser træffes suverænt under sejladsen eller umiddelbart efter denne af dommeren. Undlader en båd at efterkomme dommerens henstillinger kan det medføre diskvalifikation fra den pågældende sejlads. Usportslig optræden, uvilje til at efterkomme dommerens henstillinger samt gentagen uprovokeret skødesløs eller endog tøjlesløs sejlads vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra sejladserne med samt annullering af eventuelle opnåede placeringer.

Tilmelding til Nicolai på "nicolai snabela nmma punktum dk"

(Email adresser skrives sådan for at undgå spam)

 

Uha, det bliver spændende det her...

Program

Tid

Programpunkt

Forklaring

1000-1030

Baneudlægning og trimning

Registrering, måling, startgebyr.

1030-1045

Skippermøde

Orientering om bane, regler og vindforhold

1050-1100

Testsejlads Der sejles een testsejlads med efterfølgende kort pause, hvorefter der sejles maximalt 7 sejladser, så vidt det er muligt indenfor tidsgrænsen.

1110-1120

1. sejlads  

1125-1135

2. sejlads

 

1140-1150

3. sejlads

 

1155-1205

4. sejlads

 

1210-1220 5. sejlads  
1225-1235 6. sejlads  

1240-1250

7. sejlads

 

1300-1315

Dommerpanelet voterer

 

1330 Præmieoverrækkelse  

 

Der bliver vist plads indenom, men Penol er stukket af..

Tilmeldingsliste

#

Båd

 

Besætning

Kanal

1

DEN-10

Flækøksen

Nicolai Morten Møller-Andersen

85

2

DEN-11

Lopolight

Peter Hancke

53

3

DEN-100

White Seawind Bitch

Per Schiøttz

81

4

DEN-61 PP Jørgen Averhoff 3

5

DEN-78 ? Nikolaj Bjørnholm 2

6

DEN-89 ChuHej Jens "Hauge" Haugaard 50

7

DEN-83 Guldhugget Christian Reed 54

8

DEN-101 Den Snedige Hundestejle Kasper Bonnevie Kanalkonflikt

9

DEN-69 Mikro Åge Jesper Arentoft 4

10

DEN-33 La Femme Petit Lars Gottfredsen 89

11

DEN-70 Panikalderen Nils Bjerregaard 83

12

DEN-30 Faaborg Morten Lorenzen Afbud (55)

13

DEN-99 ? Henrik Løftgaard 1

14

DEN-44 Signal Jens Gottfredsen 55

15

DEN-80 Confidential R Hom neslra cnait Sirhc 93

16

DEN-67 Slipstik Michael Hansen 5

17

DEN-98 Vista Philip Aschenbrenner 87

18

DEN-47 Lille Linea Gunnar Langkilde 88

19

DEN-82 Freedom Flemming Petersen 51

20

DEN-49 Brynhildes Datter Søren Pehrsson 52

21

DEN-84 Sulejma John Wulff ?
22 DEN-51 MiniCaroline Nicolai Lassen 56
23 DEN-28 ? Niels Gramkov ? 26.935MHz
24 DEN-75 Nikoline Nikolaj Bestle 2.4GHz DSM
25 DEN-50 Olsen Bakkely II Klaus K. Pehrsson 92

 

 

 

Tæt sejlads; D11 siger bøh til en stribe bagbord både.

Resultater

 

båd

 

1

2

3

4

5

6 7

total

Placering
1 DEN-10 Nicolai Møller-Andersen 8 9 11 9 11 (22) 22 70 12
2 DEN-11 Peter Hancke 15 13 17 15 15 13 (22) 88 16
3 DEN-28 Niels Gramkov 3 8 (15) 11 6 7 6 41 7
4 DEN-33 Lars Gottfredsen 5 (11) 4 7 9 4 4 33 6
5 DEN-44 Jens Gottfredsen 10 6 (16) 13 5 9 3 46 8
6 DEN-47 Gunnar Langkilde 11 (22) 18 5 19 12 22 87 15
7 DEN-49 Søren Pehrsson 16 7 7 1 13 (22) 22 86 14
8 DEN-50 Klaus Pehrsson 14 15 12 (22) 13 22 22 98 17
9 DEN-51 Nicolai Lassen (22) 14 19 17 22 14 22 108 18
10 DEN-61 Jørgen Averhoff 7 2 9 (12) 8 1 5 32 4
11 DEN-67 Michael Hansen (22) 4 8 22 10 2 22 68 11
12 DEN-69 Jesper Arentoft (6) 5 5 4 2 3 2 21 1
13 DEN-70 Nils Bjerregaard 9 (10) 6 3 1 5 8 32 5
14 DEN-75 Nikolaj Bestle 1 3 2 6 3 (8) 7 22 2
15 DEN-78 Nikolaj Bjørnholm (22) 22 3 8 4 10 9 56 10
16 DEN-82 Flemming Petersen 13 (22) 22 16 16 22 22 111 20
17 DEN-83 Christian Reed  (12) 1 1 10 7 6 1 26 3
18 DEN-84 John Wulff (22) 16 10 22 18 22 22 110 19
19 DEN-89 Jens Haugaard 2 12 14 2 12 11 (22) 53 9
20 DEN-98 Philip Aschenbrenner (22) 16 22 22 22 22 22 126 21
21 DEN-100 Per Schiøttz 4 17 13 14 17 15 (22) 80 13
Rettelse til resultatlisten:

Jvf A8.1 i kapsejladsreglerne:
Hvis der i en serie er pointlighed mellem to eller flere både, skal hver båds pointtal fra sejladserne opstilles i rækkefølge med de bedste først, og ved de pointtal, hvor der først er forskel, skal pointligheden brydes til fordel for de(n) båd(e), der har de(t) bedste pointtal. Pointtal for fratrukne resultater skal ikke medregnes.

Det betyder, at når DEN61 har en serie på 1, 2, 5, 7, 8, 9, og DEN70 har en serie på 1, 3, 5, 6, 8, 9, findes den første forskel allerede der, hvor DEN61 laver en toer og DEN70 laver en treer. Ergo bliver DEN61 firer i stævnet og DEN70 bliver femmer. Beklager fejlen. 

:-) Nicolai

 

Det går stærkt det her

Forkortelser

Forkortelse

Forklaring

dnc

Did not come to the starting area

dns

Did not start

ocs

On course side

rc

Race Cancelled

dsq

DisQualified

dnf

Did not finish

 

Familiebilledet fra HHC 2005

--

Beretning fra Hue Handske Cup 2006

--

Links til www.clubseawind.dk og dybe links til denne side er velkomne.

Copyright (c) 2006, Club Seawind, DK Chapter 

NMMA